ZADZWOŃ: 61 6711934516 026 509517 975 176

Wiadomości ubezpieczeniowe

Leasingobiorcy z prawem do odszkodowania obejmującego podatek VAT

11 września 2020 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę , w myśl której: „odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w...

koszt opinii prywanej podlega refundacji w ramach szkody majątkowej

Tak orzekł Sąd Rejonowy w Girzycku w dniu 2.07.2020r (I C 1489/18). Zgodnie z wydanym wyrokiem prywatna opinia rzeczoznawcy stanowi uszczerbek majątkowy poszkodowanego i dlatego powinien zostać...

Zadośćuczynienie dla osób bliskich poszkodowanego, który w wyniku czynu niedozwolonego doznał ciężkiego, trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Po trzech uchwałach Sądu Najwyższego (III CZP 36/17, III CZP 60/17, III CZP 69/17), w których orzeczono, że "Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę  osobom najbliższym poszkodowanego, który...

Ułatwienia dla użytkowników ruchu drogowego

24 lipca 2020r Sejm przyjąl nowelizację ustawy  Prawo o ruchu drogowym, a także innych ustaw, wprowadzając jednocześnie kilka ułatwień dla użytkowników ruchu drogowego. m.in: -możliwość czasowego...

Likwidacja Gefiona

W lipcu 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Gefiona. Ubezpieczyciel posądzany był o dumping cenowy w ubezpieczeniach komunikacyjnych, problemy z obsługą roszczeń i wypłatą...

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Odszkodowanie za śmierć

Odszkodowania za śmierć, to szereg roszczeń, które wypłacane są wszystkim osobom uprawnionym. Kodeks Cywilny reguluje jakie roszczenia przysługują najbliższym członkom rodziny. Są nimi:

Zwrot kosztów pogrzebu

Ubezpieczyciel zwraca wszelkie koszty związane z pochówkiem, nawet wtedy gdy ZUS wypłacił już zasiłek pogrzebowy. Wydatki takie  należ rozumieć szeroko i są to m.in.: koszty bezpośrednio związane z pogrzebem, czyli przewóz zwłok, nabycie trumny, zakup miejsca na cmentarzu, ale również wydatki odpowiadające zwyczajom danego środowiska, tj. koszt postawienia nagrobka, wydatki na kwiaty, wieńce, odzież żałobną, koszty związane z poczęstunkiem dla osób biorących udział w pogrzebie. Poniesione koszty zwracane są tej osobie, która je poniosła.

Zadośćuczynienie za śmierć

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego z dnia 30 maja 2008 roku wprowadziła instytucję zadośćuczynienia za śmierć najbliższego członka rodziny.  Zgodnie z nowymi przepisami, osoby uprawnione mają szansę otrzymać dodatkowe roszczenie, którego istotą jest przede wszystkim rekompensata doznanej krzywdy, a w szczególności cierpienia, bólu i poczucia osamotnienia po stracie bliskiej osoby. Odszkodowania za śmierć tytułem zadośćuczynienia to roszczenia, które ocenić najtrudniej. Konieczne jest wykazanie więzi emocjonalnych / rodzinnych, które łączą osobę poszkodowaną z ofiarą wypadku, ocena wielkości doznanej krzywdy oraz zakres cierpienia poszkodowanego po stracie najbliższego członka rodziny.

Stosowne odszkodowanie

Zgodnie z art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego bliscy osoby zmarłej w wypadku mają prawo do ubiegania się o stosowne odszkodowanie w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej i finansowej. Jest to roszczenie jednorazowe, mimo iż często strata osoby bliskiej niesie za sobą długotrwałe konsekwencje finansowe. Przykładowo, odszkodowanie za śmierć, otrzyma żona zmarłego w wypadku mężczyzny, który był jedyną osobą uzyskującą dochód w rodzinie. Na stosowne odszkodowanie mogą liczyć również jego dzieci, ponieważ  ciążył na nim ustawowy obowiązek zapewnienia środków finansowych.

Podobnie jak w przypadku zadośćuczynienia, koniecznym jest sprawdzenie i wykazanie podstaw do roszczenia tego rodzaju odszkodowania za śmierć.

Renta

Art. 446 § 2 Kodeksu Cywilnego przewiduje możliwość uzyskania dla najbliższych członków rodziny

osoby zmarłej w wypadku renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać również osoby, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.

Wysokość roszczeń, zawsze zależy od oceny cierpienia, wielkości poniesionej krzywdy, również od wieku zmarłego i wieku osób uprawnionych do odszkodowania. To w jakiej wysokości zostanie wypłacone odszkodowanie za śmierć w wypadku determinuje wiele czynników, których prawidłowy osąd pozwala uzyskać godziwe odszkodowanie.

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!