ZADZWOŃ: 61 6711934516 026 509517 975 176

Wiadomości ubezpieczeniowe

Leasingobiorcy z prawem do odszkodowania obejmującego podatek VAT

11 września 2020 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę , w myśl której: „odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w...

koszt opinii prywanej podlega refundacji w ramach szkody majątkowej

Tak orzekł Sąd Rejonowy w Girzycku w dniu 2.07.2020r (I C 1489/18). Zgodnie z wydanym wyrokiem prywatna opinia rzeczoznawcy stanowi uszczerbek majątkowy poszkodowanego i dlatego powinien zostać...

Zadośćuczynienie dla osób bliskich poszkodowanego, który w wyniku czynu niedozwolonego doznał ciężkiego, trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Po trzech uchwałach Sądu Najwyższego (III CZP 36/17, III CZP 60/17, III CZP 69/17), w których orzeczono, że "Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę  osobom najbliższym poszkodowanego, który...

Ułatwienia dla użytkowników ruchu drogowego

24 lipca 2020r Sejm przyjąl nowelizację ustawy  Prawo o ruchu drogowym, a także innych ustaw, wprowadzając jednocześnie kilka ułatwień dla użytkowników ruchu drogowego. m.in: -możliwość czasowego...

Likwidacja Gefiona

W lipcu 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Gefiona. Ubezpieczyciel posądzany był o dumping cenowy w ubezpieczeniach komunikacyjnych, problemy z obsługą roszczeń i wypłatą...

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenia NNW mogą występować jako samodzielne ubezpieczenia. Często jednak stanowią część szerszego w swym zakresie ubezpieczenia, tzn. są składową ubezpieczeniowych pakietów – szkolnych , turystycznych itp. W takich przypadkach są uzupełniającymi ubezpieczeniami związanymi z wyjazdem, pracą itp. Ubezpieczenie może być indywidualne bądź grupowe. Pierwsze obejmuje ochroną życie i zdrowie osoby fizycznej wskazanej w umowie. Drugie obejmuje grupę osób, której minimalną liczbę wskazują OWU; przynależących do określonej zbiorowości: zakładu pracy, klubu itp. na rachunek których zawarto umowę. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej o np. następstwa zawału serca. Ubezpieczenie NNW zwykle obejmuje swoim zakresem następujące świadczenia: 1) świadczenie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków 2)świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, 3)zwrot kosztów operacji plastycznej, 4)ubezpieczenia assistance – w przypadku ubezpieczenia indywidualnego. Może być rozszerzone o kolejne świadczenia którymi są: a) zwrot kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych b) zwrot kosztów leczenia c)zwrot kosztówprzeszkolenia zawodowego inwalidów, d) zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki, e) zwrot kosztów rehabilitacji f) dzienne świadczenie szpitalne.
Na warunkach szczególnych ubezpieczenie może być zawarte dla osób uprawiających sporty ekstremalne czy np. dla osób wykonujących szczególnie ryzykowne zawody (strażacy)
Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas nauki lub wykonywania pracy określonej w umowie oraz w drodze z domu do pracy (szkoły) i z pracy (szkoły) do domu oraz w życiu prywatnym, które wydarzyły się na terytorium RP i za granicą oraz podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji. Zakres ubezpieczenia może zostać ograniczony do następstw nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas nauki lub wykonywania pracy określonej w umowie oraz w drodze z domu do pracy (szkoły) i z pracy (szkóly) do domu.  Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć ubezpieczonego muszą być następstwem nieszczęśliwego wypadku -brak jest definicji tego pojęcia w kodeksie cywilnym. OWU zatem dowolnie definiują to pojęcie.Nauka prawa ubezpieczeniowego wypracowała definicję nieszczęśliwego wypadku, w świetle której za taki wypadek uważa się 'każde działające z zewnątrz w sposób nagły na ciało ubezpieczonego zdarzenie, w którego bezpośrednim następstwie ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub zmarł. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu NNW w swojej dolnej granicy wynosi zwykle 5000 PLN, w górnej 100 000 PLN. Dopuszczalna jest kumulacja świadczeń z każdej polisy NNW.

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!