ZADZWOŃ: 61 6711934516 026 509517 975 176

Wiadomości ubezpieczeniowe

Odszkodowanie – utrata wartości handlowej pojazdu

Właściciel, którego pojazd został uszkodzony w wyniku wypadku komunikacyjnego, ma prawo żądać odszkodowania, które pokryje w pełni szkodę doznaną w jego majątku. Generalnie ma zatem prawo do żądania...

Utrata wartości handlowej pojazdu – co oznacza i kiedy przysługuje?

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego...

Odmowa odszkodowania za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa

W Polsce osoby kierujące pojazdami mechanicznymi oraz pasażerowie tych pojazdów mają obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa PRZED rozpoczęciem jazdy. Od tej generalnej zasady istnieją oczywiście...

Kapitalizacja renty

Możliwość skapitalizowania renty pojawia się dopiero po jej przyznaniu na rzecz osoby uprawnionej. Osoba pobierająca od ubezpieczyciela rentę (np. na zwiększone potrzeby czy wyrównawczą) otrzymuje...

Zaniżone odszkodowanie za naprawę pojazdu

Co zrobić gdy odszkodowanie przyznane za naprawę pojazdu jest zaniżone? Możliwości dalszego ubiegania się o dopłatę odszkodowania uzależnione są od tego czy sprawę prowadziliśmy z własnej polisy...

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Dochodzenie roszczeń z OC

Jak stanowi art. 822 k.c. przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na której rzecz została zawarta umowa. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spełnia zatem dwie funkcje:

  • ochrony majątku osoby ubezpieczonej przed zagrażającymi obciążeniami z tytułu powstania obowiązku naprawienia wyrządzonych szkód,
  • ochrony poszkodowanego przed niewypłacalnością sprawcy szkody poprzez przyjęcie przez zakład ubezpieczeń zobowiązań odszkodowawczych osoby ubezpieczonej.

Odpowiedzialność za szkody, zarówno osobowe, jak i rzeczowe, jakich doznać mogą poszkodowani od innych osób, jest następstwem bądź niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, bądź czynów niedozwolonych. Pierwsza z nich to tzw. odpowiedzialność kontraktowa (ex contractu), bo ma swe źródło w niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązań umownych, druga – deliktowa (ex delicto), ponieważ wynika z czynów niedozwolonych. Przy likwidacji szkód OC ma się do czynienia zasadniczo ze szkodami wyrządzonymi czynami niedozwolonymi. Szkody deliktowe mogą być wyrządzone przez osoby fizyczne lub przez osoby prawne, przy czym czyn osoby fizycznej przez którą działa osoba prawna, uważany jest – w myśl art. 416 k.c. – za czyn osoby prawnej, z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 38 i 39 k.c.

Kodeks cywilny będący zasadniczą ustawą regulującą odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone innym osobom, przewiduje trzy rodzaje tej odpowiedzialności, a mianowicie:

a) odpowiedzialność na zasadzie winy,

b) odpowiedzialność na zasadzie słuszności,

c) odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

ad a) Odpowiedzialność na zasadzie winy sformułowana jest w art. 415 k.c., który stanowi, że: "kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia." Wina w znaczeniu prawa cywilnego polegać może albo na działaniu umyślnym, albo na działaniu nieumyślnym. To ostatnie występować może jako lekkomyślność, albo jako niedbalstwo. Lekkomyślność występuje wówczas, gdy sprawca szkody wyobraża sobie skutek swego działania lecz bezpodstawnie przypuszcza, że go uniknie, zaś przy niedbalstwie sprawca nie wyobraża sobie skutku, choć może i powinien go sobie wyobrażać.

Zakłady ubezpieczeń przejmują odpowiedzialność ubezpieczających za szkody wynikłe z winy nieumyślnej w postaci niedbalstwa czy lekkomyślności. Jednak przy niedbalstwie rażącym, odszkodowanie się nie należy. Wynika to z charakteru rażącego niedbalstwa, które jest na pograniczu umyślności i nieumyślności. Chodzi tu o postępowanie bez zachowania podstawowych zasad ostrożności. W sytuacji gdy postępowanie wymaga np. umiejętności specjalistycznych, „rażące niedbalstwo trzeba oceniać z punktu widzenia zastosowania (bądź nie) elementarnego poziomu tej wiedzy." Każdy ubezpieczyciel, który chce udowodnić rażące niedbalstwo powinien przeprowadzić w tym celu drobiazgowe postępowanie. Jeżeli rażące niedbalstwo ma stać się podstawą odmowy uznania roszczeń, zakład ubezpieczeń ma obowiązek udowodnienia go. Powinien wykazać na czym w danej sprawie polega naruszenie elementarnej staranności, której należy wymagać od ubezpieczającego.

Przy odpowiedzialności na zasadzie winy za czyny innych osób istotne znaczenie mają przepisy art. 429 z którymi w praktyce szkodowej likwidator szkód OC ma często do czynienia. Artykuł 429 k.c. głosi: „ Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności." Nie może więc uwolnić się od winy np. przedsiębiorca powołujący się wobec poszkodowanego na fakt, że pracownicy będący bezpośrednimi sprawcami byli mało doświadczeni czy o niewłaściwych kwalifikacjach. Za ich działanie w myśl art. 429 k.c. przedsiębiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność.

ad b) Odpowiedzialność na zasadzie słuszności jest pośrednią formą odpowiedzialności pomiędzy zasadą winy i zasadą ryzyka.

Zasada słuszności w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez zwierzęta (art.431 paragraf 2 k.c.) znajduje stosunkowo często zastosowanie przy likwidacji szkód z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników. Przyjęcie bowiem odpowiedzialności według tej zasady uzasadnione jest na ogół w przypadkach szkód spowodowanych przez zwierzęta, a więc często zaistniałych bez winy ubezpieczającego posiadacza gospodarstwa rolnego, jeżeli poszkodowanym jest osoba słabsza ekonomicznie. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06.06.1968 r. stanowi wytyczną w przypadku likwidacji szkód wyrządzonych przez zwierzęta – „przepis art.431 k.c. ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zwierzę wyrządza szkodę z własnego popędu, a więc w wyniku samoistnego, niezależnego od człowieka zachowania się. Jeżeli natomiast zwierzę jest tylko narzędziem człowieka, a więc gdy jest przez niego kierowane czy to w zaprzęgu, czy przy jeździe konnej, czy też w sytuacji, gdy jest prowadzone, to odpowiedzialność za szkody wyrządzone zachowaniem się zwierzęcia opierała się i nadal opiera się na zasadach ogólnych."

ad c) Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka jest najostrzejszą z form odpowiedzialności przewidzianych kodeksem cywilnym. Ważne przy likwidacji szkód z ubezpieczeń OC są art. 433,434 i 435 (art.436 ma w zasadzie zastosowanie w obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych)

Najczęstsze zastosowanie przy likwidacji szkód OC ma art. 435 k.c. Istotą zasady ryzyka jest przypisywanie z góry prowadzącemu przedsiębiorstwo wprawiane w ruch siłami przyrody odpowiedzialności za doznane przez poszkodowanego szkody. Uwolnić się od tej odpowiedzialności może on jedynie w przypadkach gdy udowodni, że szkoda powstała wskutek siły wyższej3 – czyli zdarzenia mającego swe źródło z zewnątrz, będącego zdarzeniem niemożliwym do przewidzenia, a także niemożliwym do zapobieżenia. Odpowiedzialność zostaje także wyłączona w przypadku powstania szkody wyłącznie z winy poszkodowanego oraz wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą prowadzący przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności. Omawiając ogólne zasady rządzące odpowiedzialnością cywilną należy zwrócić uwagę na art.362 k.c. Przepis ten ma zastosowanie do wszystkich roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych niezależnie od tego, na jakiej zasadzie ukształtowana jest odpowiedzialność za szkodę doznaną przez poszkodowanego. Zgodnie z jego treścią „Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron." Postępowanie poszkodowanego musi być oceniane głównie pod kątem widzenia poszkodowanego co wynika z faktu, że zasada winy jest naczelną zasadą przepisów odszkodowawczych. W przypadku niezawinionego przyczynienia się poszkodowanego do szkody będzie tylko uzasadnione odpowiednie zmniejszenie odszkodowania. Jeżeli np. dziecko niespodziewanie wbiegnie pod traktor rolniczy i poniesie szkodę, właściciel pojazdu nie będzie mógł się powołać na wyłączną winę dziecka ( co zwolniłoby go od odpowiedzialności), gdyż dziecku nie może przypisać winy.

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!