ZADZWOŃ: 61 6711934516 026 509517 975 176

Odszkodowania z polis posagowych

Zaniżone odszkodowanie za naprawę pojazdu

Co zrobić gdy odszkodowanie przyznane za naprawę pojazdu jest zaniżone? Możliwości dalszego ubiegania się o dopłatę odszkodowania uzależnione są od tego czy sprawę prowadziliśmy z własnej polisy...

koszt opinii prywanej podlega refundacji w ramach szkody majątkowej

Tak orzekł Sąd Rejonowy w Girzycku w dniu 2.07.2020r (I C 1489/18). Zgodnie z wydanym wyrokiem prywatna opinia rzeczoznawcy stanowi uszczerbek majątkowy poszkodowanego i dlatego powinien zostać...

Zadośćuczynienie dla osób bliskich poszkodowanego, który w wyniku czynu niedozwolonego doznał ciężkiego, trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Po trzech uchwałach Sądu Najwyższego (III CZP 36/17, III CZP 60/17, III CZP 69/17), w których orzeczono, że "Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę  osobom najbliższym poszkodowanego, który...

Ułatwienia dla użytkowników ruchu drogowego

24 lipca 2020r Sejm przyjąl nowelizację ustawy  Prawo o ruchu drogowym, a także innych ustaw, wprowadzając jednocześnie kilka ułatwień dla użytkowników ruchu drogowego. m.in: -możliwość czasowego...

Likwidacja Gefiona

W lipcu 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Gefiona. Ubezpieczyciel posądzany był o dumping cenowy w ubezpieczeniach komunikacyjnych, problemy z obsługą roszczeń i wypłatą...

Rzecznik Finansowy a UOKiK

Powstał pomysł centralizacji systemu ochrony konsumentów. W planach Rządu jest likwidacja urzędu Rzecznika Finansowego, a Jego kompetencje, a także zespół,  ma przejąć UOKiK. Na razie pomysł jest na...

Przeniesienie prawa własności pojazdu a wypłata odszkodowania

Z niedawnych wyroków sądowych wynika, że wypłata odszkodowania za utracony pojazd uzależniona jest od wyrejestrowania pojazdu i przeniesienia prawa własności pojazdu na rzecz podmiotu...

Odszkodowanie za uszkodzony pojazd obejmuje podatek VAT

Zasada pełnej kompensacji szkody to jedna z głównych reguł, które określają sposób działania ubezpieczeń. Z konieczności pełnego skompensowania szkody wynika obowiązek wliczenia podatku VAT do...

Odszkodowanie powypadkowe za szkodę na osobie

Szkoda na osobie polega na: uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, naruszeniu szeroko rozumianych dóbr osobistych człowieka (pozbawienie życia, pozbawienie wolności etc.) Przez szkodę...

Odszkodowanie za wypadek z kierowcą bez prawa jazdy

Z ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy wypadku likwidowane są wszelkie szkody - nawet, jeśli poszkodowanym jest kierowca bez prawa jazdy. W takich stłuczkach nie ma analogii do incydentów z udziałem...

Odszkodowanie z auto casco

Jak ustala się wysokość odszkodowania z AC? Autocasco, dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wypadku, uszkodzenia czy kradzieży pojazdu...

PRZYCZYNIENIE A WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA

W wyniku przeprowadzanego procesu likwidacji szkód, Towarzystwa Ubezpieczeniowe niejednokrotnie zaniżają wypłacane kwoty z tytułu odszkodowania, powołując się na instytucję przyczynienia. Warto...

Historia OC do pobrania ze strony UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny umożliwił pobranie własnej historii ubezpieczenia OC (posiadacza pojazdu mechanicznego) ze strony internetowej administrowanej przez UFG.

PROGRAM POMOCY PRAWNEJ

PROGRAM POMOCY PRAWNEJ DLA KLIENTóW PRIMUSA

PROGRAMY POMOCY PRAWNEJ

PROGRAMY POMOCY PRAWNEJ (PPP)

Ostrów Wlkp. – nowe przedstawicielstwo

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że otwarte zostało nowe przedstawicielstwo Primus w Ostrowie Wielkopolskim. Biuro mieści się przy ulicy Raszkowskiej 13 (II piętro).

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Polisy posagowe

Doświadczenie wskazuje, że zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona.
Sprawy o odszkodowania z polis posagowych prowadzone są przez byłego pracownika firmy ubezpieczeniowej, który specjalizuje się w ubezpieczeniach posagowych oraz bezpośrednio przez radców prawnych.

W przypadku oczywistego sporu odnoszącego się do wysokości przyznanego odszkodowania, często rekomendujemy naszym Klientom złożenie pozwu sądowego przeciw ubezpieczycielowi.

Na poniższym przykładzie wskażemy sposób dochodzenia odszkodowania w ramach toczącego się i już zakończonego postępowania sądowego.

Umowa została zawarta w dniu 2 marca 1988r. ; początek okresu ubezpieczenia ustalono na 1 lutego 1988r; suma ubezpieczenia została określona na kwotę 100 000 zł; wysokość miesięcznej składki wynosiła 480 zł, a okres ubezpieczenia 19 lat. W umowie nie wskazano przyrzeczonej sumy ubezpieczenia, określono natomiast zasadę wzrostu wartości sumy ubezpieczenia corocznie o określony procent, który miał miejsce w każdym roku trwania przyrzeczonej umowy; najniższa wartość we  wskazanym okresie wynosiła 32%. Składki opłacano zgodnie z postanowieniami umowy. W 2007 roku ubezpieczyciel zaproponował ubezpieczonemu wypłatę odszkodowania w kwocie 364 PLN. Propozycja nie uzyskała akceptacji – sprawa została wniesiona przeciw ubezpieczycielowi do sądu. Powód miał 25 lat, stanu wolnego, pozostaje bez zatrudnienia, nie posiada dzieci. Zamieszkuje z matką w domu jednorodzinnym stanowiącym jej własność. Sąd dokonał w trakcie procesu ustalenia sytuacji rodzinnej i majątkowej powoda. Po jej ustaleniu sąd stwierdził co następuje: za bezsporny uznać należało fakt wystąpienia istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza i wynikające stąd konsekwencje w odniesieniu do umowy ubezpieczenia. Konieczne zatem stało się ustalenie zasad i sposobu dokonania waloryzacji. W 1990r. ustawodawca wprowadził przepis art. 358.1 par 3 kc, który stanowi, że w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza, po powstaniu zobowiązania, sąd może, po rozważeniu interesów stron, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby było ustalone w orzeczeniu lub umowie. Powód domagał się waloryzacji kwoty wynikającej z umowy ubezpieczenia. Sądowa waloryzacja, ze względu na jej ustawowe przesłanki, wykracza poza ekonomiczny aspekt pojęcia waloryzacji. Podlega bowiem rozważeniu przy uwzględnieniu kryterium interesów stron i zasad współżycia społecznego. Sąd ustalił, że dla ustalenia kwoty przyrzeczonego świadczenia, należy przyjąć coroczny wzrost wartości sumy ubezpieczenia o 32% (wartość najniższego wskaźnika procentowego w czasie trwania umowy). Obiektywnym sposobem wyliczenia należnego świadczenia jest porównanie przeciętnego wynagrodzenia z chwili zawarcia umowy ubezpieczenia do wysokości świadczenia pieniężnego ubezpieczyciela, określonego sumą pieniężną. Świadczenie pieniężne powinno być przedmiotem waloryzacji. Skoro więc strony ustaliły w umowie świadczenie przyrzeczone, odpowiednio podwyższone w stosunku do pierwotnie wskazanej sumy ubezpieczenia, to kwota ta powinna być przedmiotem waloryzacji sądowej. Sąd uznał, że kosztami zmiany siły nabywczej należy obciążyć obydwie strony i rozstrzygnąć, który z przeciwstawnych interesów uwzględnić w większym stopniu i rozdzielić między strony ryzyko inflacji, które muszą ponieść. Sąd uznał, że kosztami zmiany siły nabywczej pieniądza należy obciążyć obydwie strony po połowie.  Z wyliczeń wynika, że kwota objęta żądaniem głównym (2429,74 PLN) jest niższa od wyliczonej, waloryzowanej w oparciu o przedstawiony mechanizm wartości 12.367,77. Dlatego sąd uwzględnił powództwo w całości i zasądził od pozwanego na rzecz uposażonego kwotę 2429,74 pln wraz z odsetkami, przy jednoczesnym braku podstaw do orzekania ponad żądanie.

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!