ZADZWOŃ: 61 6711934516 026 509517 975 176

Wiadomości ubezpieczeniowe

Leasingobiorcy z prawem do odszkodowania obejmującego podatek VAT

11 września 2020 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę , w myśl której: „odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w...

koszt opinii prywanej podlega refundacji w ramach szkody majątkowej

Tak orzekł Sąd Rejonowy w Girzycku w dniu 2.07.2020r (I C 1489/18). Zgodnie z wydanym wyrokiem prywatna opinia rzeczoznawcy stanowi uszczerbek majątkowy poszkodowanego i dlatego powinien zostać...

Zadośćuczynienie dla osób bliskich poszkodowanego, który w wyniku czynu niedozwolonego doznał ciężkiego, trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Po trzech uchwałach Sądu Najwyższego (III CZP 36/17, III CZP 60/17, III CZP 69/17), w których orzeczono, że "Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę  osobom najbliższym poszkodowanego, który...

Ułatwienia dla użytkowników ruchu drogowego

24 lipca 2020r Sejm przyjąl nowelizację ustawy  Prawo o ruchu drogowym, a także innych ustaw, wprowadzając jednocześnie kilka ułatwień dla użytkowników ruchu drogowego. m.in: -możliwość czasowego...

Likwidacja Gefiona

W lipcu 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Gefiona. Ubezpieczyciel posądzany był o dumping cenowy w ubezpieczeniach komunikacyjnych, problemy z obsługą roszczeń i wypłatą...

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Odszkodowanie powypadkowe za szkodę na osobie

Szkoda na osobie polega na:

 1. uszkodzeniu ciała,
 2. wywołaniu rozstroju zdrowia,
 3. naruszeniu szeroko rozumianych dóbr osobistych człowieka (pozbawienie życia, pozbawienie wolności etc.)

Przez szkodę rozumie się każdy uszczerbek, który doznaje poszkodowany, wbrew swej woli na dobrach prawnie chronionych.
Uszczerbek może mieć charakter: majątkowy bądź niemajątkowy (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę). Uszczerbek majątkowy da się co do zasady wykazać metoda rachunkową, natomiast krzywda nie ma charakteru mierzalnego.

Przesłanki odpowiedzialności za szkodę na osobie:

 1. sprawca szkody ponosi winę za czyn niedozwolony który szkodę wywołał, 
 2. czyn nosi znamiona czynu zabronionego, 
 3. pomiędzy powstałą szkodą a popełnionym czynem istnieje związek przyczynowo – skutkowy.

Uszkodzenie ciała ma miejsce wówczas, gdy naruszona została integralność cielesna człowieka, np. złamania, rany cięte. Natomiast wywołanie rozstroju zdrowia polega na zburzeniu funkcjonowania zarządów wewnętrznych bez ich widocznego uszkodzenia, np. choroby psychiczne.

Odszkodowanie powypadkowe za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia obejmuje zadośćuczynienie oraz odszkodowanie. Szczegółowa lista roszczeń, których poszkodowany może dochodzić obejmuje:

 1. zadośćuczynienie za doznany ból, cierpienie, rozstrój nerwowy, szkody moralne,
 2. odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu,
 3. koszty leczenia,
 4. koszt specjalnej diety,
 5. koszt dojazdów bliskich do poszkodowanego,
 6. koszt zabiegów rehabilitacyjnych, dojazdu, sanatoriów,
 7. koszt sprzętu medycznego,
 8. koszt przystosowania miejsca zamieszkania,
 9. zwrot utraconych wpływów z tytułu zwolnienia lekarskiego,
 10. zwrot dochodów oraz składek emerytalnych( I i II filar),
 11. zwrot za nie podjęcie przyrzeczonej pracy zarobkowej przez przyszłego pracodawcę,
 12. wypłatę renty wyrównawczej,
 13. koszty uroczystości pogrzebowej,
 14. wypłatę renty dla członków najbliższej rodziny,
 15. odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby,
 16. wypłatę renty fakultatywnej.

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!