ZADZWOŃ: 61 6711934516 026 509517 975 176

Wiadomości ubezpieczeniowe

Leasingobiorcy z prawem do odszkodowania obejmującego podatek VAT

11 września 2020 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę , w myśl której: „odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w...

koszt opinii prywanej podlega refundacji w ramach szkody majątkowej

Tak orzekł Sąd Rejonowy w Girzycku w dniu 2.07.2020r (I C 1489/18). Zgodnie z wydanym wyrokiem prywatna opinia rzeczoznawcy stanowi uszczerbek majątkowy poszkodowanego i dlatego powinien zostać...

Zadośćuczynienie dla osób bliskich poszkodowanego, który w wyniku czynu niedozwolonego doznał ciężkiego, trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Po trzech uchwałach Sądu Najwyższego (III CZP 36/17, III CZP 60/17, III CZP 69/17), w których orzeczono, że "Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę  osobom najbliższym poszkodowanego, który...

Ułatwienia dla użytkowników ruchu drogowego

24 lipca 2020r Sejm przyjąl nowelizację ustawy  Prawo o ruchu drogowym, a także innych ustaw, wprowadzając jednocześnie kilka ułatwień dla użytkowników ruchu drogowego. m.in: -możliwość czasowego...

Likwidacja Gefiona

W lipcu 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Gefiona. Ubezpieczyciel posądzany był o dumping cenowy w ubezpieczeniach komunikacyjnych, problemy z obsługą roszczeń i wypłatą...

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Śmierć w wypadku

Krzywda jaką odczuwają bliscy po śmierci najbliższej osoby zdaje się być nie do wycenienia. Najbliżsi czują stratę członka rodziny, który już nigdy do nich nie wróci. Jest to bardzo trudny czas dla rodzin i najbliższych osób, które zginęły w wypadku komunikacyjnym, nie będących sprawcą tego zdarzenia.
Podmiotem odpowiedzialnym do wypłaty wszelkich roszczeń jest ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku, w sytuacji jednak gdy taka osoba nie wykupiła obowiązkowej polisy od Odpowiedzialności Cywilnej lub gdy nie jest znany sprawca, na takich samych zasadach odpowiada UFG.

Odszkodowanie należne jest rodzinie i najbliższym zmarłego (rodzice, małżonek, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, konkubent).

Zadośćuczynienie

Zgodnie z kodeksem cywilnym zadośćuczynienie wiąże się z uzyskaniem dla rodziny i najbliższych zmarłego najwyższego świadczenia pieniężnego za ból i cierpienie związane ze śmiercią osoby bliskiej – nie zawsze spokrewnionej lub spowinowaconej.

Nie ma kwoty, którą można uznać za właściwe zadośćuczynienie za śmierć w wypadku bliskiej osoby. Strata, jaką czują najbliżsi jest nie do ocenienia. Celem zadośćuczynienia jest jednak forma kompensaty finansowej, wszelkich ujemnych przeżyć związanych z utratą osoby bliskiej.

 

Odszkodowanie ze względu na trudną sytuację materialną rodziny:

Rodzina może ubiegać się również o odszkodowanie w przypadku, kiedy strata bliskiej osoby wpłynęła na sytuację finansową rodziny. W tym wypadku można powołać się na Art.446 § 3, którego treść brzmi: „Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.” O ten rodzaj odszkodowania może ubiegać się najbliższa rodzina zmarłego (mąż oraz dzieci). Dalsza rodzina, również może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie, jeżeli osoba zmarła wspierała ją finansowo.

Zwrot kosztów pogrzebu:

Rodziny osób zmarłych są również uprawnione, zgodnie z art. 446 §1. „Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł”, do wystąpienia z roszczeniem o zwrot kosztów pogrzebu.

Wypłata renty:

 

Jeżeli zmarła w wyniku wypadku osoba była jedynym żywicielem rodziny, istnieje możliwość ubiegania się o rentę.  W takiej sytuacji najbliższej rodzinie należy się odszkodowanie zgodnie z Art. 446 § 2.kc „Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego”. Ten rodzaj świadczeń jest świadczeniem okresowym, przyznawanym raz w miesiącu, a jego wysokość jest zależna od dochodów jakie zmarły wnosił do gospodarstwa domowego.


 

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!