ZADZWOŃ: 61 6711934516 026 509517 975 176

Wiadomości ubezpieczeniowe

Odszkodowanie – utrata wartości handlowej pojazdu

Właściciel, którego pojazd został uszkodzony w wyniku wypadku komunikacyjnego, ma prawo żądać odszkodowania, które pokryje w pełni szkodę doznaną w jego majątku. Generalnie ma zatem prawo do żądania...

Utrata wartości handlowej pojazdu – co oznacza i kiedy przysługuje?

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego...

Odmowa odszkodowania za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa

W Polsce osoby kierujące pojazdami mechanicznymi oraz pasażerowie tych pojazdów mają obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa PRZED rozpoczęciem jazdy. Od tej generalnej zasady istnieją oczywiście...

Kapitalizacja renty

Możliwość skapitalizowania renty pojawia się dopiero po jej przyznaniu na rzecz osoby uprawnionej. Osoba pobierająca od ubezpieczyciela rentę (np. na zwiększone potrzeby czy wyrównawczą) otrzymuje...

Zaniżone odszkodowanie za naprawę pojazdu

Co zrobić gdy odszkodowanie przyznane za naprawę pojazdu jest zaniżone? Możliwości dalszego ubiegania się o dopłatę odszkodowania uzależnione są od tego czy sprawę prowadziliśmy z własnej polisy...

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Polisa posagowa -wysokość odszkodowania

Doświadczenie wskazuje, że zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów jest znacznie zaniżona. Na poniższym przykładzie wskażemy sposób dochodzenia odszkodowania w ramach toczącego się i już zakończonego postępowania sądowego.
Umowa została zawarta w dniu 2 marca 1988r. ; początek okresu ubezpieczenia ustalono na 1 lutego 1988r; suma ubezpieczenia została określona na kwotę 100 000 zł; wysokość miesięcznej składki wynosiła 480 zł, a okres ubezpieczenia 19 lat. W umowie nie wskazano przyrzeczonej sumy ubezpieczenia, określono natomiast zasadę wzrostu wartości sumy ubezpieczenia corocznie o określony procent, który miał miejsce w każdym roku trwania przyrzeczonej umowy; najniższa wartość we  wskazanym okresie wynosiła 32%. Składki opłacano zgodnie z postanowieniami umowy. W 2007 roku ubezpieczyciel zaproponował ubezpieczonemu wypłatę odszkodowania w kwocie 364 PLN. Propozycja nie uzyskała akceptacji – sprawa została wniesiona przeciw ubezpieczycielowi do sądu. Powód miał 25 lat, stanu wolnego, pozostaje bez zatrudnienia, nie posiada dzieci. Zamieszkuje z matką w domu jednorodzinnym stanowiącym jej własność. Sąd dokonał w trakcie procesu ustalenia sytuacji rodzinnej i majątkowej powoda. Po jej ustaleniu sąd stwierdził co następuje: za bezsporny uznać należało fakt wystąpienia istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza i wynikające stąd konsekwencje w odniesieniu do umowy ubezpieczenia. Konieczne zatem stało się ustalenie zasad i sposobu dokonania waloryzacji. W 1990r. ustawodawca wprowadził przepis art. 358.1 par 3 kc, który stanowi, że w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza, po powstaniu zobowiązania, sąd może, po rozważeniu interesów stron, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby było ustalone w orzeczeniu lub umowie. Powód domagał się waloryzacji kwoty wynikającej z umowy ubezpieczenia. Sądowa waloryzacja, ze względu na jej ustawowe przesłanki, wykracza poza ekonomiczny aspekt pojęcia waloryzacji. Podlega bowiem rozważeniu przy uwzględnieniu kryterium interesów stron i zasad współżycia społecznego. Sąd ustalił, że dla ustalenia kwoty przyrzeczonego świadczenia, należy przyjąć coroczny wzrost wartości sumy ubezpieczenia o 32% (wartość najniższego wskaźnika procentowego w czasie trwania umowy). Obiektywnym sposobem wyliczenia należnego świadczenia jest porównanie przeciętnego wynagrodzenia z chwili zawarcia umowy ubezpieczenia do wysokości świadczenia pieniężnego ubezpieczyciela, określonego sumą pieniężną. Świadczenie pieniężne powinno być przedmiotem waloryzacji. Skoro więc strony ustaliły w umowie świadczenie przyrzeczone, odpowiednio podwyższone w stosunku do pierwotnie wskazanej sumy ubezpieczenia, to kwota ta powinna być przedmiotem waloryzacji sądowej. Sąd uznał, że kosztami zmiany siły nabywczej należy obciążyć obydwie strony i rozstrzygnąć, który z przeciwstawnych interesów uwzględnić w większym stopniu i rozdzielić między strony ryzyko inflacji, które muszą ponieść. Sąd uznał, że kosztami zmiany siły nabywczej pieniądza należy obciążyć obydwie strony po połowie.  Z wyliczeń wynika, że kwota objęta żądaniem głównym (2429,74 PLN) jest niższa od wyliczonej, waloryzowanej w oparciu o przedstawiony mechanizm wartości 12.367,77. Dlatego sąd uwzględnił powództwo w całości i zasądził od pozwanego na rzecz uposażonego kwotę 2429,74 pln wraz z odsetkami, przy jednoczesnym braku podstaw do orzekania ponad żądanie

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!