ZADZWOŃ: 61 6711934516 026 509517 975 176

Wiadomości ubezpieczeniowe

Leasingobiorcy z prawem do odszkodowania obejmującego podatek VAT

11 września 2020 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę , w myśl której: „odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w...

koszt opinii prywanej podlega refundacji w ramach szkody majątkowej

Tak orzekł Sąd Rejonowy w Girzycku w dniu 2.07.2020r (I C 1489/18). Zgodnie z wydanym wyrokiem prywatna opinia rzeczoznawcy stanowi uszczerbek majątkowy poszkodowanego i dlatego powinien zostać...

Zadośćuczynienie dla osób bliskich poszkodowanego, który w wyniku czynu niedozwolonego doznał ciężkiego, trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Po trzech uchwałach Sądu Najwyższego (III CZP 36/17, III CZP 60/17, III CZP 69/17), w których orzeczono, że "Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę  osobom najbliższym poszkodowanego, który...

Ułatwienia dla użytkowników ruchu drogowego

24 lipca 2020r Sejm przyjąl nowelizację ustawy  Prawo o ruchu drogowym, a także innych ustaw, wprowadzając jednocześnie kilka ułatwień dla użytkowników ruchu drogowego. m.in: -możliwość czasowego...

Likwidacja Gefiona

W lipcu 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Gefiona. Ubezpieczyciel posądzany był o dumping cenowy w ubezpieczeniach komunikacyjnych, problemy z obsługą roszczeń i wypłatą...

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Błąd lekarski – nowe zasady ustalania odszkodowania

Od 1 stycznia 2012r. obowiązują nowe zasady ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia dotyczące następstw zdarzeń medycznych. W życie weszła ustawa z 28 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zgodnie z nową ustawą zdarzeniem medycznym jest następstwo niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną diagnozy, jeżeli spowodowała niewłaściwe leczenie; leczenia (w tym wykonania zabiegu operacyjnego); zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
Skutkiem zdarzeń musi być uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, śmierć albo zakażenie pacjenta. Od dnia 1 stycznia 2012 powołano komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Komisje te zajmują się ustaleniem czy doszło do zdarzenia medycznego. Przeprowadzają stosowne postępowania na wniosek osoby poszkodowanej. Wniosek taki powinien zostać złożony w ciągu roku od dnia w którym dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia bądź śmierci (jednak nie więcej niż 3 lata od dnia zdarzenia). Wniosek zostaje przekazany przez komisję do szpitala, w którym doszło do zdarzenia medycznego oraz ubezpieczyciela, którzy w ciągu 30 dni przedstawiają wspólnie swoje stanowisko. Kiedy wniosek trafi do komisji ma ona maksymalnie 4 miesiące na wydanie orzeczenia. W sytuacji uzyskania niekorzystnego orzeczenia, każda ze stron może w ciągu 14 dni złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Może dojść również do sytuacji gdy komisja uzna, że doszło do zdarzenia medycznego lecz strony nie dojdą do porozumienia co do wysokości zadośćuczynienia bądź odszkodowania. Wtedy pozostaje droga sądowa.
Samo złożenie wniosku podlega opłacie 200 pln – w sytuacji gdy wniosek zostanie nienależycie wypełniony bądź niekompletny, pozostanie zwrócony bez rozpatrzenia. Na koszty postępowania skladają się również koszty podróży i noclegów oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przed wojewódzką komisję oraz wynagrodzenia za wykonanie opinii na potrzeby postępowania przed komisją.
Jeżeli komisja uzna, że nie doszło do zdarzenia medycznego, koszty te ponosi podmiot składający wniosek. W przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym koszty te ponosi, co do zasady podmiot prowadzący szpital.

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!