ZADZWOŃ: 616711934, kom: 516026509, kom: 517975176

Wiadomości ubezpieczeniowe

Leasingobiorcy z prawem do odszkodowania obejmującego podatek VAT

11 września 2020 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę , w myśl której: „odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w...

koszt opinii prywanej podlega refundacji w ramach szkody majątkowej

Tak orzekł Sąd Rejonowy w Girzycku w dniu 2.07.2020r (I C 1489/18). Zgodnie z wydanym wyrokiem prywatna opinia rzeczoznawcy stanowi uszczerbek majątkowy poszkodowanego i dlatego powinien zostać...

Zadośćuczynienie dla osób bliskich poszkodowanego, który w wyniku czynu niedozwolonego doznał ciężkiego, trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Po trzech uchwałach Sądu Najwyższego (III CZP 36/17, III CZP 60/17, III CZP 69/17), w których orzeczono, że "Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę  osobom najbliższym poszkodowanego, który...

Ułatwienia dla użytkowników ruchu drogowego

24 lipca 2020r Sejm przyjąl nowelizację ustawy  Prawo o ruchu drogowym, a także innych ustaw, wprowadzając jednocześnie kilka ułatwień dla użytkowników ruchu drogowego. m.in: -możliwość czasowego...

Likwidacja Gefiona

W lipcu 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Gefiona. Ubezpieczyciel posądzany był o dumping cenowy w ubezpieczeniach komunikacyjnych, problemy z obsługą roszczeń i wypłatą...

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Odszkodowanie dochodzone w sądzie – zagadnienia właściwości miejscowej sądów

Powtórzeniem regulacji zawartych w art. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (u.d.u.) jest art. 20 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (u.u.ob.). Powołany przepis wprowadza przemienną właściwość sądu w sporach o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Powództwo o te roszczenia można wytoczyć:

1) według przepisów o właściwości ogólnej przed sądem pierwszej instancji w okręgu, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 27 k.p.c.);

2) przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia

W przeciwieństwie do regulacji obowiązujących przed wejściem w życie niniejszej ustawy (art. 7a u.d.u. z 1990 r.), art. 20 u.u.ob. należy do ius cogens i nie może być zmieniony wolą stron. O wyborze sądu właściwego do rozpoznania decyduje podmiot zgłaszający roszczenie. W przeważającej większości przypadków będzie nim poszkodowany lub ubezpieczony, a w konsekwencji sądem właściwym sąd jego miejsca zamieszkania lub siedziby. Brzmienie art. 20 u.u.ob. definitywnie rozstrzyga, czy zasady właściwości sądu wynikające z przepisów ubezpieczeniowych mają również zastosowanie do actio directa poszkodowanego. W latach 90. w orzecznictwie sądów polskich na tle podobnych regulacji został wyrażony pogląd, że w przypadku ubezpieczeń OC reguły te nie są zasadne z tego właśnie powodu, że roszczenie bezpośrednie przeciwko ubezpieczycielowi nie wynika z umowy ubezpieczenia. Do takich wniosków doszedł m.in. Sąd Apelacyjny w Warszawie. Zgodnie z postanowieniem z dnia 21 sierpnia 1995 r., poszkodowanego, który realizuje actio directa nie łączy z zakładem ubezpieczeń jakikolwiek stosunek umowny, a więc reguły określone w przepisach ubezpieczeniowych nie mogą określać właściwości sądu w wytoczonej przez niego sprawie. Właściwość tę określają natomiast przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Obecne sformułowanie ustawowe mogłoby sugerować, że roszczenie poszkodowanego wynika z umowy ubezpieczenia i tym samym stanowić istotny argument na rzecz zwolenników pactum in favorem tertii jako podstawy actio directa. Tymczasem z treści art. 20 wynika wprawdzie, że przepisy o właściwości miejscowej stosuje się także wobec poszkodowanego, ale wytoczone przez niego powództwo nie wynika z umowy ubezpieczenia, ale obejmuje roszczenia z tytułu ubezpieczenia.

Zgodnie z tezą postanowienia SN z dnia 21 kwietnia 2005 r., III CZP 17/05, przepis art. 20 ust. 1 ma charakter przepisu szczególnego w stosunku do art. 9 u.d.u. Zastosowanie art. 20 ust. 1 u.u.ob. jest jednak możliwe dopiero wówczas, gdy przedmiotem powództwa jest roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub powództwo obejmuje roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń. W tym ostatnim przypadku chodzi o roszczenia, które na mocy art. 19 ust. 1 u.u.ob. przysługują poszkodowanym niebedącym stroną umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Dodatkowo przesłanki składające się na dyspozycję norm art. 9 u.d.u. i art. 20 ust. 1 u.u.ob. nie są tożsame, bo nie określają w identyczny sposób kręgu podmiotów, których miejsca zamieszkania lub siedziby są przesłanką oznaczenia sądu właściwego miejscowo do wytoczenia określonego powództwa.

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!