ZADZWOŃ: 616711934, kom: 516026509, kom: 517975176

Wiadomości ubezpieczeniowe

Leasingobiorcy z prawem do odszkodowania obejmującego podatek VAT

11 września 2020 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę , w myśl której: „odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w...

koszt opinii prywanej podlega refundacji w ramach szkody majątkowej

Tak orzekł Sąd Rejonowy w Girzycku w dniu 2.07.2020r (I C 1489/18). Zgodnie z wydanym wyrokiem prywatna opinia rzeczoznawcy stanowi uszczerbek majątkowy poszkodowanego i dlatego powinien zostać...

Zadośćuczynienie dla osób bliskich poszkodowanego, który w wyniku czynu niedozwolonego doznał ciężkiego, trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Po trzech uchwałach Sądu Najwyższego (III CZP 36/17, III CZP 60/17, III CZP 69/17), w których orzeczono, że "Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę  osobom najbliższym poszkodowanego, który...

Ułatwienia dla użytkowników ruchu drogowego

24 lipca 2020r Sejm przyjąl nowelizację ustawy  Prawo o ruchu drogowym, a także innych ustaw, wprowadzając jednocześnie kilka ułatwień dla użytkowników ruchu drogowego. m.in: -możliwość czasowego...

Likwidacja Gefiona

W lipcu 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Gefiona. Ubezpieczyciel posądzany był o dumping cenowy w ubezpieczeniach komunikacyjnych, problemy z obsługą roszczeń i wypłatą...

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Odszkodowanie wypłacane po postępowaniu likwidacyjnym

Postępowanie likwidacyjne to termin prawniczy, używany dla określenia czynności ubezpieczyciela zmierzających do ustalenia odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej definiuje te czynności jako postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia. W zakresie postępowania likwidacyjnego, na zakład ubezpieczeń zostały nałożone określone obowiązki informacyjne. Są to: obowiązek poinformowania (rodzaj potwierdzenia) otrzymania zgłoszenia o zdarzeniu losowym objętym ochroną ubezpieczeniową w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia (art. 16 ust. 1), następnie obowiązek poinformowania o dokumentach niezbędnych do ustalenia świadczenia (przy czym może on być wykonany zarówno pisemnie, jak i drogą elektroniczną, o ile zgłaszający roszczenie wyrazi na to zgodę), obowiązek zawiadomienia o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczenia w terminie ustawowym bądź umownym (art. 16 ust. 2), a w wypadku gdy zdaniem ubezpieczyciela świadczenie nie przysługuje, obowiązek poinformowania o tym osoby występującej z roszczeniem, z jednoczesnym wskazaniem okoliczności oraz podstawy prawnej uzasadniającej odmowę oraz informacją o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej (art. 16 ust. 3).

Z uwagi na umieszczenie regulacji postępowania likwidacyjnego w przepisach o działalności ubezpieczeniowej, sankcje za ich nieprzestrzeganie będą nakładane także głównie na zasadach prawa publicznego, przez organ nadzoru. Nie można jednak wykluczyć odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu ubezpieczeń na zasadzie art. 471 k.c. za naruszenie zobowiązań zawartych w art. 16 u.d.u. o ile osoba uprawniona będzie mogła wywieść wyrządzenie jej szkody na skutek ich naruszenia. Nie ulega bowiem wątpliwości co do zasady, że przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie zobowiązania może być nie tylko zobowiązanie umowne, lecz także wynikające z ustawy.

W ust. 1 ustawa przewiduje obowiązek podjęcia postępowania likwidacyjnego w terminie 7 dni od otrzymania stosownego zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego. Zmiana polegająca na zmianie terminologii z "przeprowadzenia" postępowania na jego "podjęcie" jest istotna z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń, jak i techniki legislacyjnej, jako że w poprzednim brzmieniu tego przepisu (obowiązującego do 17 sierpnia 2005 r.) nie było jasne, czy postępowanie likwidacyjne powinno być w tym terminie wszczęte i zakończone, na co zdawała się wskazywać literalna wykładnia tego artykułu, czy tylko wszczęte lub też przeprowadzone wstępne czynności w tym zakresie. Dopiero analiza ust. 2 tego artykułu oraz art. 817 k.c. wskazywała na to, że chodziło raczej o wszczęcie postępowania likwidacyjnego, w tym zażądanie od uprawnionego dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia.

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!