ZADZWOŃ: 61 6711934516 026 509517 975 176

Wiadomości ubezpieczeniowe

Odszkodowanie – utrata wartości handlowej pojazdu

Właściciel, którego pojazd został uszkodzony w wyniku wypadku komunikacyjnego, ma prawo żądać odszkodowania, które pokryje w pełni szkodę doznaną w jego majątku. Generalnie ma zatem prawo do żądania...

Utrata wartości handlowej pojazdu – co oznacza i kiedy przysługuje?

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego...

Odmowa odszkodowania za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa

W Polsce osoby kierujące pojazdami mechanicznymi oraz pasażerowie tych pojazdów mają obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa PRZED rozpoczęciem jazdy. Od tej generalnej zasady istnieją oczywiście...

Kapitalizacja renty

Możliwość skapitalizowania renty pojawia się dopiero po jej przyznaniu na rzecz osoby uprawnionej. Osoba pobierająca od ubezpieczyciela rentę (np. na zwiększone potrzeby czy wyrównawczą) otrzymuje...

Zaniżone odszkodowanie za naprawę pojazdu

Co zrobić gdy odszkodowanie przyznane za naprawę pojazdu jest zaniżone? Możliwości dalszego ubiegania się o dopłatę odszkodowania uzależnione są od tego czy sprawę prowadziliśmy z własnej polisy...

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Obowiązkowe ubezpieczenie OC statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od OC użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą.
Użytkownicy statków powietrznych, przewoźnicy i inni przedsiębiorcy prowadzący działalność lotniczą to podmioty zobowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia. Zakres odpowiedzialności: w odniesieniu do OC użytkowników statków powietrznych zakresem ubezpieczenia objęte są szkody polegające na: uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci osoby trzeciej; uszkodzeniu mienia na powierzchni ziemi, wody lub w powietrzu, uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci osoby biorącej udział w locie, niebędącej członkiem załogi, jeżeli tylko zdarzenie, które je spowodowało, miało miejsce na pokładzie statku powietrznego lub podczas wszelkich czynności związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem. W odniesieniu do OC przewoźnika lotniczego odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody wyrządzone w związku z ruchem statków powietrznych. Natomiast w odniesieniu do innych przedsiębiorców wykonujących działalność lotniczą ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna tych przedsiębiorców za szkody wynikłe w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, powstałe w związku z wykonywaną działalnością, o której mowa w art.160 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem przewozu lotniczego.
Ustawa oraz rozporządzenie nie określają zakresu wyłączeń.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC użytkownika statku powietrznego wykonującego loty niehandlowe przy użyciu statku powietrznego o maks. masie nieprzekraczającej 2700 kg w odniesieniu do każdego pojedynczego pasażera w ramach jednego lotu z tytułu jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, wynosi równowartość w złotych kwoty 100 000 SDR. W stosunku do ubezpieczenia OC przewoźnika lotniczego, brak jest określenia sumy gwarancyjnej. W odniesieniu do ubezpieczenia OC innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą minimalne sumy ubezpieczenia kształtują się w zależności od zakresu działalności przedsiębiorcy i określone są w par. 19 do 24 wspomnianego powyżej rozporządzenia.

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!