ZADZWOŃ: 61 6711934516 026 509517 975 176

Wiadomości ubezpieczeniowe

Odszkodowanie – utrata wartości handlowej pojazdu

Właściciel, którego pojazd został uszkodzony w wyniku wypadku komunikacyjnego, ma prawo żądać odszkodowania, które pokryje w pełni szkodę doznaną w jego majątku. Generalnie ma zatem prawo do żądania...

Utrata wartości handlowej pojazdu – co oznacza i kiedy przysługuje?

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego...

Odmowa odszkodowania za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa

W Polsce osoby kierujące pojazdami mechanicznymi oraz pasażerowie tych pojazdów mają obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa PRZED rozpoczęciem jazdy. Od tej generalnej zasady istnieją oczywiście...

Kapitalizacja renty

Możliwość skapitalizowania renty pojawia się dopiero po jej przyznaniu na rzecz osoby uprawnionej. Osoba pobierająca od ubezpieczyciela rentę (np. na zwiększone potrzeby czy wyrównawczą) otrzymuje...

Zaniżone odszkodowanie za naprawę pojazdu

Co zrobić gdy odszkodowanie przyznane za naprawę pojazdu jest zaniżone? Możliwości dalszego ubiegania się o dopłatę odszkodowania uzależnione są od tego czy sprawę prowadziliśmy z własnej polisy...

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Obowiązkowe ubezpieczenie OC osoby eksploatującej urządzenie jądrowe

Osoba eksploatująca urządzenie jądrowe zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC osoby eksploatującej urządzenie jądrowe, zobowiązana jest do ubezpieczenia się w zakresie OC. Zakres odpowiedzialności obejmuje odpowiedzialność cywilną  osoby eksploatującej urządzenie jądrowe za szkody jądrowe wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wynikłe w związku z eksploatacją przez tę osobę urządzenia jądrowego. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi dla: 1) reaktora jądrowego, z wyjątkiem reaktora wykorzystywanego w środkach transportu morskiego lub lotniczego jako źródło mocy bądź napędu, bądź w innym celu, a) reaktora badawczego, doświadczalnego i innego reaktora jądrowego o mocy do 30 MW (megawatów) – równowartość w złotych 400 000 SDR b) pozostałych reaktorów jądrowych -równowartość w złotych 150 000 SDR 2)zakładu używającego paliwa jądrowego do produkcji materiału jądrowego lub zakładu przetwarzania materiału jądrowego, łącznie z zakładem przerobu wypalonego paliwa jądrowego – równowartość w złotych 150 000 000 SDR 3) urządzenia, w którym jest przechowywany lub składowany materiał jądrowy, z wyjątkiem przechowywania związanego z przewozem tego materiału w przypadku: a. przechowalników wypalonego paliwa jądrowego – równowartość w złotych 45 000 SDR, b. przechowalników i składowisk odpadów promieniotwórczych, zawierających materiały jądrowe – równowartość w złotych 20 000 SDR

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!