ZADZWOŃ: 616711934, kom: 516026509, kom: 517975176

Wiadomości ubezpieczeniowe

Leasingobiorcy z prawem do odszkodowania obejmującego podatek VAT

11 września 2020 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę , w myśl której: „odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w...

koszt opinii prywanej podlega refundacji w ramach szkody majątkowej

Tak orzekł Sąd Rejonowy w Girzycku w dniu 2.07.2020r (I C 1489/18). Zgodnie z wydanym wyrokiem prywatna opinia rzeczoznawcy stanowi uszczerbek majątkowy poszkodowanego i dlatego powinien zostać...

Zadośćuczynienie dla osób bliskich poszkodowanego, który w wyniku czynu niedozwolonego doznał ciężkiego, trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Po trzech uchwałach Sądu Najwyższego (III CZP 36/17, III CZP 60/17, III CZP 69/17), w których orzeczono, że "Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę  osobom najbliższym poszkodowanego, który...

Ułatwienia dla użytkowników ruchu drogowego

24 lipca 2020r Sejm przyjąl nowelizację ustawy  Prawo o ruchu drogowym, a także innych ustaw, wprowadzając jednocześnie kilka ułatwień dla użytkowników ruchu drogowego. m.in: -możliwość czasowego...

Likwidacja Gefiona

W lipcu 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Gefiona. Ubezpieczyciel posądzany był o dumping cenowy w ubezpieczeniach komunikacyjnych, problemy z obsługą roszczeń i wypłatą...

Skontaktuj się z nami

odszkodowania@primus.biz.pl

61 671 19 34 pn-pt w godz. 9-17
516 026 509 oraz 517 975 176
pn-pt w godz. 9-19, sobota 10-15.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres e-mail odszkodowania@primus.biz.pl lub pocztą na adres biura:

Primus Dochodzenie Odszkodowań sp.j.
ul. Poznańska 62/80 (V piętro)
60-853 Poznań
(budynek Atanera).

Obowiązkowe ubezpieczenie OC osoby eksploatującej urządzenie jądrowe

Osoba eksploatująca urządzenie jądrowe zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC osoby eksploatującej urządzenie jądrowe, zobowiązana jest do ubezpieczenia się w zakresie OC. Zakres odpowiedzialności obejmuje odpowiedzialność cywilną  osoby eksploatującej urządzenie jądrowe za szkody jądrowe wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wynikłe w związku z eksploatacją przez tę osobę urządzenia jądrowego. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi dla: 1) reaktora jądrowego, z wyjątkiem reaktora wykorzystywanego w środkach transportu morskiego lub lotniczego jako źródło mocy bądź napędu, bądź w innym celu, a) reaktora badawczego, doświadczalnego i innego reaktora jądrowego o mocy do 30 MW (megawatów) – równowartość w złotych 400 000 SDR b) pozostałych reaktorów jądrowych -równowartość w złotych 150 000 SDR 2)zakładu używającego paliwa jądrowego do produkcji materiału jądrowego lub zakładu przetwarzania materiału jądrowego, łącznie z zakładem przerobu wypalonego paliwa jądrowego – równowartość w złotych 150 000 000 SDR 3) urządzenia, w którym jest przechowywany lub składowany materiał jądrowy, z wyjątkiem przechowywania związanego z przewozem tego materiału w przypadku: a. przechowalników wypalonego paliwa jądrowego – równowartość w złotych 45 000 SDR, b. przechowalników i składowisk odpadów promieniotwórczych, zawierających materiały jądrowe – równowartość w złotych 20 000 SDR

Usługi

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

odszkodowania dla osób fizycznych

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

 

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

odszkodowania dla osób fizycznych

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

odszkodowania dla osób fizycznych

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

odszkodowania dla osób fizycznych

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!